Kalendarium Wydarzeń

Harmonogram publikacji

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018:

  1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017 r. – 21 marca 2018 r.
  2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.- 22 maja 2018 r.
  3. Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2018 r. – 12 września 2018 r.
  4. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. – 21 listopad 2018 r.

Zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały jednostkową kwartalną informację finansową.

Zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r.

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 r. oraz zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.

Okresy zamknięte

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku, Rozporządzenie MAR), osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej.

W związku z powyższym, osoby pełniące obowiązki zarządcze w Polskim Holdingu Nieruchomości S.A. (dalej „PHN S.A.” lub „Spółka”), czyli zgodnie z Rozporządzeniem MAR, osoby związane ze Spółką, które są członkiem jej organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego, lub pełnią w PHN S.A. funkcje kierownicze, nie będąc członkiem ww. organów, przy czym mają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze tego podmiotu, w związku z publikacją raportów okresowych, objęte są okresami zamkniętymi, które w 2018 r. będą przypadać w następujących terminach:

Data publikacji raportuOkres zamkniętyRaport
21 marca 2018 r.19 lutego 2018 r. – 21 marca 2018 r.Raport roczny za rok 2017
22 maja 2018 r.22 kwietnia 2018 r. – 22 maja 2018 r.Raport kwartalny za I kwartał 2018
12 września 2018 r.13 sierpnia 2018 r. – 12 września 2018 r.Raport półroczny za I półrocze 2018
21 listopada 2018 r.22 października 2018 r. – 21 listopada 2018 r.Raport kwartalny za III kwartał 2018

 

Spotkania i konferencje

Polski Holding Nieruchomości S.A. organizuje konferencje po publikacji raportów okresowych, prezentując wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej. Przedstawiciele Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. spotykają się również z uczestnikami rynku kapitałowego podczas spotkań one-on-one i roadshows. Zespół Relacji Inwestorskich na bieżąco udziela informacji na zapytania składane drogą telefoniczną i mailową.

O nas

properties
0 137
Nieruchomości w ofercie
area
0 308898
Suma zarządzanej powierzchni
years
0 57
Lata doświadczenia
clients
0 1339
Ilość naszych klientów