Dywidenda

INFORMACJA NA TEMAT DYWIDENDY
Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej rekomendacji i wypłaty dywidendy Zarząd kieruje się zadeklarowanym w strategii PHN S.A. zamiarem dzielenia się z akcjonariuszami wzrostem wartości Spółki w formie wypłaty dywidendy oraz bierze pod uwagę obecną sytuację finansową i planowane przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem w szczególności przewidywanych planów inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania finansowania na ich realizację.

DYWIDENDA ZA ROK 2022

W dniu 29.06.2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy Uchwały nr 8 w sprawie podziału zysku za rok 2022, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy postanowiło, że:

1)      zysk netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. w kwocie 4 501 267,96 PLN, zostanie podzielony w następujący sposób:

  • kwota 4 097 385,04 PLN przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
  • kwota 403 882,92 PLN przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy,

2)      kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,08 PLN.

W dywidendzie uczestniczy 51 217 313 akcji Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy przedmiotowej uchwały, ustaliło dzień dywidendy na dzień 18 sierpnia 2023 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2023 r.

  Dywidenda za rok 2013 Dywidenda za rok 2014 Dywidenda za rok 2015 Dywidenda za rok 2016 Dywidenda za rok 2017 Dywidenda za rok 2018 Dywidenda za rok 2019 Dywidenda za rok 2020 Dywidenda za rok 2021 Dywidenda za rok 2022
Dywidenda na 1 akcję [PLN] 2,16 1,30 0,42 0,26 0,27 0,41 0,54 0,35 0,36 0,08
Łączna wysokość dywidendy [mln PLN] 99,9 60,7 19,6 12,2 12,6 19,2 27,6 17,9 18,4 4,09
Stopa dywidendy [%] 7,20 5,64 2,99 1,60  2,34 3,23 4,17  2,33  2,79 0,7
Procent zysku netto [%] 100 50,2 40,48 73,81  49,51 60,57  55,2  221,0 25,37 91,02
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 07.05.2014 19.08.2015 17.08.2016 16.08.2017 16.08.2018 16.08.2019 17.08.2020 17.08.2021 18.08.2022 18.08.2023
Dzień wypłaty dywidendy 21.05.2014 26.08.2015 31.08.2016 31.08.2017 31.08.2018 30.08.2019 31.08.2020 31.08.2021 31.08.2022 31.08.2023