Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

środa, Czerwiec 1, 2022

Raport bieżący nr 6/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978, z kapitałem zakładowym w wysokości 51.217.313,00 zł w całości opłaconym (,,Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, 2 i 5 , art. 402¹ oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada, o godzinie 10:00.

Szczegółowy porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 r.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2021 r.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki jako organu Spółki za 2021 r.
 10. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków
  na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
  i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony
  31 grudnia 2021 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.;

b)      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.;

c)      zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r.;

d)      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r.;

e)      podziału zysku netto za rok 2021, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;

f)       udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2021 r.;

g)      udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.

 1. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 rok
 2. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami, Spółka przekazuje
do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu
Tomasz Sztonyk - Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi