Zwołanie NWZA PHN S.A. na dzień 24 września 2013 r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr 21
czwartek, Sierpień 29, 2013

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna (,,Spółka”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lok. 30/27, 00 – 116 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978 z kapitałem zakładowym w wysokości 43 384 003 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §47 Statutu Spółki oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 24 września 2013 r. w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 12, 00 - 124 Warszawa, CBB Kaskada, o godzinie 10:00 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
    b) wyrażenia zgody na zawiązanie przez Polski Holding Nieruchomości S.A. spółek celowych.
  6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść Ogłoszenia Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 września 2013 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załącznik do Raportu bieżącego nr 21/2013 - Ogłoszenie Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Załącznik do Raportu bieżącego nr 21/2013 - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna zwołane na dzień 24 września 2013 r.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Paweł Laskowski-Fabisiewicz – Wiceprezes Zarządu
Włodzimierz Stasiak – Członek Zarządu