Zmiany w składzie Zarządu Spółki

środa, Kwiecień 24, 2024

Raport bieżący nr 16/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na mocy uchwał podjętych w dniu 24 kwietnia 2024 r. powołała z chwilą ich podjęcia:

  1. Pana Wiesława Malickiego na stanowisko Prezesa Zarządu,
  2. Pana Jacka Krawczykowskiego na stanowisko Wiceprezesa – Członka Zarządu ds. Inwestycji,
  3. Pana Grzegorza Grotka na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych.

Jednocześnie, Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o zakończeniu z chwilą powołania Prezesa Zarządu okresu delegowania Członka Rady Nadzorczej Pana Artura Lebiedzińskiego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki.

Wiesław Malicki – Prezes Zarządu
Wiesław Malicki jest absolwentem warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego na wydziale nauczycielskim i trenerskim. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim we współudziale GFKM, BCC oraz RSM Erasmus University Rotterdam, jako instytucji walidującej - uzyskanie tytułu Executive MBA, studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim - Wydział Zarządzania w zakresie: Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie – Wydział Ekonomii w zakresie: Zarządzanie Nieruchomościami, a także podyplomowe Studium Funkcjonowania Sektora Usług Bankowych i Ubezpieczeń w Międzynarodowej Szkole Zarządzania prof. L. Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył ponadto kurs na członków rad nadzorczych w jednoosobowych Spółkach Skarbu Państwa oraz w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, potwierdzony egzaminem państwowym i dyplomem. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w sektorze prywatnym. W tym czasie kierował m.in. firmą realizującą, na zlecenie podmiotu zagranicznego, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe oraz inne projekty inwestycyjne na terenie Warszawy, między innymi z zakresu budownictwa inżynieryjnego. Był Prezesem Zarządu TBS Mokotów Sp. z o.o., spółki miejskiej zajmującej się budownictwem społecznym i zarządzaniem nieruchomościami. Od 2007 r. kierował spółkami skarbu państwa działającymi w sektorze nieruchomości komercyjnych. Brał udział w komercjalizacji i restrukturyzacji spółek uczestniczących w procesie powstawania Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A., jednej z największych firm tego sektora w Polsce i Europie. Był też członkiem kilku rad nadzorczych oraz uczestniczył w wielu specjalistycznych szkoleniach. Od lipca 2013 r. piastował funkcję Wiceprezesa Zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o., a od października 2013 r. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej M.Sz.W.Drewnica Sp. z o.o. Aktualnie jest również wykładowcą medycznych programów MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Wiesław Malicki oświadczył, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.).

Jacek Krawczykowski Wiceprezes – Członek Zarządu ds. Inwestycji
Jacek Krawczykowski jest ekspertem w dziedzinie planowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych. W latach 2021 – 2024 był Prezesem Zarządu spółki z branży nieruchomości, gdzie odpowiadał za strategiczne planowanie i kierowanie działalnością firmy ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad inwestycjami. W ostatnim czasie związany był z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie jako Doradca Zarządu. Od 2010 r. prowadził działalność gospodarczą, gdzie świadczył usługi w zakresie legal due diligence m.in. dla Panatoni BTS Sp. z o.o., a także usługi nadzoru i doradztwa inwestycyjnego m.in. nad przebiegiem inwestycji oświatowo-edukacyjnych. Prowadził także nadzór nad inwestycją budowlaną na Mazurach. W latach 2014 – 2021 jako Prezes Zarządu Polskiego Centrum Gospodarczego Sp. z o.o. kierował realizacją kluczowych projektów, w tym budową inwestycji sportowej. Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także ukończył liczne szkolenia z zakresu m.in. zamówień publicznych, kompetencji cyfrowych i zarządzania. 

Jacek Krawczykowski oświadczył, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.).

Grzegorz Grotek – Członek Zarządu ds. Finansowych
Grzegorz Grotek posiada 15-letnie doświadczenie w obszarze finansów i rachunkowości w branży nieruchomości. W latach 2020 – 2024 Dyrektor Finansowy w Operator ARP Sp. z o.o., w latach 2018 – 2020 Dyrektor Biura Rachunkowości i Podatków, Główny księgowy w PFR Nieruchomości S.A. W latach 2009 – 2017 kierował zespołem Rachunkowości i Podatków w Polskim Holdingu Nieruchomości S.A. Grzegorz Grotek jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada bogate doświadczenie w obszarze wdrażania strategii zarządzania finansami i księgowości, wdrażania procesów optymalizacyjnych, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, łączenia i podziałów spółek czy wydzielenia zorganizowanych części przedsiębiorstw.

Grzegorz Grotek oświadczył, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.).

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Krawczykowski –Wiceprezes – Członek Zarządu ds. Inwestycji
Carina Wawrzczyk – Prokurent