Zmiany w składzie Zarządu Spółki

piątek, Marzec 22, 2024

Raport bieżący nr 15/2024 z dnia 22 marca 2024 r.

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na mocy uchwał podjętych w dniu 22 marca 2024 r., odwołała z chwilą ich podjęcia następujące osoby
ze składu Zarządu Spółki:

  1. Pana Marcina Mazurka,
  2. Pana Szczepana Barszczewskiego,
  3. Pana Krzysztofa Zalewskiego,
  4. Pana Piotra Przednowka,
  5. Pana Adama Lesińskiego.

Jednocześnie Rada Nadzorcza na mocy uchwały podjętej w dniu 22 marca 2024 r. delegowała z chwilą jej podjęcia Członka Rady Nadzorczej Pana Artura Lebiedzińskiego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki, do czasu powołania Zarządu Spółki, wyłonionego w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy.

Życiorys Pana Artura Lebiedzińskiego dostępny jest na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 14/2024 z dnia 14 marca 2024 r.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Artur Lebiedziński – Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
Carina Wawrzczyk – Prokurent