Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

Raport bieżący 7/2013
poniedziałek, luty 18, 2013

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej

Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 18 lutego 2013 r. zawiadomienia w sprawie zmniejszenia udziału Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej („Skarb Państwa”) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przekazanego na podstawie przepisu art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439) („Ustawa o Ofercie Publicznej”).

Zmniejszenie udziału Skarbu Państwa w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku zbycia akcji w ramach pierwszej oferty publicznej akcji Spółki („Oferta”). Zbycie akcji Spółki w ramach Oferty nastąpiło w dniu 12 lutego 2013 r.

Przed zbyciem akcji w ramach Oferty Skarb Państwa posiadał 43.384.003 akcje Spółki, stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 43.384.003 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po zbyciu akcji w ramach Oferty Skarb Państwa posiada 32.538.003 akcje Spółki, stanowiące 75% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 32.538.003 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Wojciech Papierak – Prezes Zarządu
Włodzimierz Stasiak – Członek Zarządu