Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

Raport bieżący 9/2013
czwartek, luty 21, 2013

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej

Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 21 lutego 2013 r. zawiadomienia w sprawie zmniejszenia udziału Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przekazanego na podstawie przepisu art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

Zwiększenie udziału Aviva OFE w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki zawartych w dniu 14 lutego 2013 r. („Transakcje”)

Przed rozliczeniem Transakcji, na dzień 18 lutego 2013 r., Aviva OFE posiadał 2.127.754 akcji Spółki, stanowiących 4,90% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 2.127.754 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po rozliczeniu Transakcji, na dzień 19 lutego 2013 r., Aviva OFE posiadał 2.188.915 akcji Spółki, stanowiących 5,05% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 2.188.915 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,05% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Papierak – Prezes Zarządu

Włodzimierz Stasiak – Członek Zarządu