Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C

Raport bieżący nr 27/2019
piątek, Listopad 22, 2019

Raport bieżący nr 27/2019 z dnia 22 listopada 2019 r.

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 22 listopada 2019 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW 35.002 akcji zwykłych na okaziciela serii C (dalej „Akcje serii C”) Spółki oznaczonych kodem PLPHN0000014 o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Wskazane wyżej akcje zostały wyemitowane na podstawie:

- Uchwały nr 3 WZA Spółki z dnia 11 października 2011 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3.884.000,00 zł poprzez emisję 3.884.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej

- Uchwały nr 3 WZA Spółki z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 469.000,00 zł poprzez emisję 469.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Akcje serii C nabywane są w wyniku realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B Spółki zaoferowanych nieodpłatnie tym pracownikom spółek Warszawski Holding Nieruchomości, Intraco, Budexpo oraz Dalmor, którym stosownie do przepisów art. 36 i n. Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dn. 31 sierpnia 1996 r. przysługiwało prawo do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów danej spółki.

Łączna liczba akcji Spółki, po wprowadzeniu do obrotu akcji objętych wnioskiem wyniesie 46.863.878 szt. W złożonym wniosku, jako proponowana data wprowadzenia Akcji serii C do obrotu giełdowego, podany został termin 4 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

 

Podpisy osób reprezentujących:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Tomasz Górnicki - Wiceprezes Zarządu