Złożenie wniosku o dopuszczenie oraz wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A, akcji serii B oraz akcji serii D.

Raport bieżący nr 3/2013
piątek, luty 8, 2013

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Treść raportu:
Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 lutego 2013 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wniosek o dopuszczenie oraz wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW 43.384.003 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, w tym 100.000 akcji serii A, 39.900.000 akcji serii B oraz 3.384.003 akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł każda.

Podstawa prawna:
§9 ust. 1 Regulaminu GPW

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Wojciech Papierak – Prezes Zarządu
Włodzimierz Stasiak – Członek Zarządu