Zakończenie oferty publicznej akcji Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

Raport bieżący nr 5/2013
wtorek, luty 12, 2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) przekazuje informacje związane z zakończeniem oferty publicznej akcji Spółki. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w poniższym raporcie, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 stycznia 2013 r.

 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
  Przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych: 24 stycznia – 1 lutego 2013 r.
  Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych: 5 lutego 2013 – 7 lutego 2013 r.
 2. Data przydziału papierów wartościowych:
  8 lutego 2013 r.
 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
  Ostateczna liczba Akcji Oferowanych wyniosła 10.846.000, w tym 1.626.900 Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym oraz 9.219.100 Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym.
 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
  Oferta nie była podzielona na transze. Stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych w przypadku zapisu złożonego na maksymalną liczbę akcji sprzedawanych, tj. 1.500 akcji sprzedawanych, wyniosła 69,27%.
  Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych nie podlegały redukcji.
 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
  Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy łącznie na 2.928.810 Akcji Oferowanych.
  Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy łącznie na 9.219.100 Akcji Oferowanych.
 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
  10.846.000 Akcji Oferowanych, w tym 1.626.900 Akcji Oferowanych przydzielono Inwestorom Indywidualnym, a 9.219.100 Akcji Oferowanych przydzielono Inwestorom Instytucjonalnym.
 7. Cena, po jakiej akcje były nabywane (obejmowane):
  Cena ostateczna Akcji Oferowanych wyniosła 22,0 zł za jedną Akcję Oferowaną.
 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
  6.174 Inwestorów Indywidualnych oraz 173 Inwestorów Instytucjonalnych
 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
  6.174 Inwestorów Indywidualnych oraz 173 Inwestorów Instytucjonalnych
 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
  Na podstawie Umowy o Gwarantowanie Oferty zawartej w dniu 22 stycznia 2013 r. role subemitentów pełnili: Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie, UBS Limited, Société Générale, BRE Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie oraz Wood & Company Financial Services, a.s. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.
  Gwaranci Oferty nie nabyli żadnych Akcji Oferowanych w wykonaniu zobowiązania do gwarantowania oferty na podstawie Umowy o Gwarantowanie Oferty.
 11. Wartość przeprowadzone subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
  238.612.000 zł
 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: (a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; (b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; (c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; (d) promocji oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
  Ze względu na fakt, że na dzień niniejszego raportu bieżącego Spółka nie otrzymała jeszcze wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w Ofertę oraz od instytucji rynku kapitałowego, informacja dotycząca wszystkich kosztów Oferty poniesionych przez Spółkę wraz z ich podziałem zostanie przekazana do publicznej wiadomości w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. albo w formie raportu bieżącego.
  Jednocześnie Spółka zaznacza, że część kosztów Oferty, w tym prowizje Menedżerów Oferty, została poniesiona przez Akcjonariusza Sprzedającego i w związku z tym nie jest objęta niniejszym raportem bieżącym.
 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji / sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
  Ze względu na fakt, że na dzień niniejszego raportu bieżącego Spółka nie otrzymała jeszcze wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w Ofertę oraz od instytucji rynku kapitałowego, informacja dotycząca średniego kosztu przeprowadzenia Oferty poniesionego przez Spółkę zostanie przekazana do publicznej wiadomości w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. albo w formie raportu bieżącego.

Jednocześnie Spółka zaznacza, że część kosztów Oferty, w tym prowizje Menedżerów Oferty, została poniesiona przez Akcjonariusza Sprzedającego i w związku z tym nie jest objęta niniejszym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Wojciech Papierak – Prezes Zarządu
Paweł Laskowski – Fabisiewicz – Wiceprezes Zarządu