Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i D spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Raport bieżący 6/2013
wtorek, luty 12, 2013

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące

Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 12 lutego 2013 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 167/2013, na mocy której postanowił o wprowadzeniu z dniem 13 lutego 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym łącznie 43.384.003 akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPHN0000014”, w tym: (i) 100.000 akcji serii A; (ii) 39.900.000 akcji serii B; (iii) 3.384.003 akcje serii C.

Akcje Spółki będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PHN” i oznaczeniem „PHN”.

Podstawa prawna:
§34 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Wojciech Papierak – Prezes Zarządu
Paweł Laskowski – Fabisiewicz – Wiceprezes Zarządu