Ustalenie ceny sprzedaży Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w Ofercie oraz Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.

Raport bieżący nr 2/2013
poniedziałek, luty 4, 2013

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne.

Treść raportu:
Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) na podstawie prospektu emisyjnego akcji Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 stycznia 2013 r. (zob. w szczególności rozdz. „Warunki Oferty” pkt. „Ustalenie Ceny Sprzedaży” oraz „Ostateczna liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty”) zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości informację o ustaleniu ceny sprzedaży Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie oraz oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.

Podstawa prawna:
art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Papierak – Prezes Zarządu
Paweł Laskowski – Fabisiewicz – Wiceprezes Zarządu