Treść uchwał rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2023 r. oraz uchwalone zmiany Statutu Spółki

czwartek, Czerwiec 29, 2023

 Raport bieżący nr 11/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.

Treść uchwał rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2023 r. oraz uchwalone zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 29 czerwca 2023 r. oraz treść uchwalonych zmian w Statucie Spółki.

Treść wszystkich uchwał poddanych pod głosowanie wraz z wynikami głosowania oraz treść zmian w Statucie Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Lesiński – Członek Zarządu ds. Finansowych

Piotr Przednowek – Członek Zarządu ds. Rozwoju