Treść uchwał rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2022 r.

wtorek, Czerwiec 28, 2022

Raport bieżący nr 8/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.

Treść uchwał rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki które odbyło się 28 czerwca 2022 r. Treść wszystkich uchwał poddanych pod głosowanie wraz z wynikami głosowania stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Tomasz Sztonyk - Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi