Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2013 r.

Raport bieżący 14/2013
środa, Czerwiec 26, 2013

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2013 r.

Przed ani w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze Spółki nie zadawali pytań dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. Jednocześnie podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Załącznik do Raportu bieżącego nr 14/2013 - Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. w dniu 26 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Paweł Laskowski-Fabisiewicz – Wiceprezes Zarządu
Włodzimierz Stasiak – Członek Zarządu