Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

Raport bieżący nr 8/2013
czwartek, luty 21, 2013

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013:

  1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny (przyspieszony) za 2012 r. – 21 marca 2013 r.
  2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 r. – 15 maja 2013 r.
  3. Skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r. – 2 września 2013 r.
  4. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 r. – 14 listopada 2013 r.

Jednocześnie Spółka oświadcza, że:

  • zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową,
  • zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku,
  • zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku,
  • zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Papierak – Prezes Zarządu
Włodzimierz Stasiak – Członek Zarządu