Raport bieżący nr 9/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r.

czwartek, Czerwiec 1, 2023

Raport bieżący nr 9/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978, z kapitałem zakładowym w wysokości 51.217.313,00 zł w całości opłaconym (,,Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, 2 i 5 , art. 402¹ oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada, o godzinie 10.00.

Szczegółowy porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2022 r.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 r.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 r.
 8. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r.;
c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 r.;
d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 r.;
e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.;
f) podziału zysku za rok 2022, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2022 r.;
h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r.

 1. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Statutu Spółki.
 3. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu
Adam Lesiński – Członek Zarządu ds. Finansowych

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
 2. Porządek obrad
 3. Projekty uchwał na ZWZ
 4. Informacja o ogólnej liczbie akcji
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022
 6. Sprawozdanie z wydatków reprezentacyjnych, prawnych, marketingowych i PR za 2022
 7. Informacja o opinii Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych prawnych, marketingowych i PR za 2022 rok
 8. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej 2022
 9. Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej 2022
 10. Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki
 11. Informacja o opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia statutu spółki
 12. Formularz wzoru pełnomocnictwa ZWZ
 13. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
 14. Zawiadomienie osoby fizycznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
 15. Zawiadomienie w imieniu osoby prawnej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej