Raport bieżący nr 8/2023 z dnia 31 maja 2023 r.

środa, Maj 31, 2023

Raport bieżący nr 8/2023 z dnia 31 maja 2023 r.

Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że 31 maja 2023 r. podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o dokonanie podziału zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. w kwocie 4 501 267,96 PLN poprzez przeznaczenie:

  • kwoty 4 097 385,04 PLN zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,08 PLN na 1 akcję,
  • kwoty 403 882,92 PLN zysku na kapitał zapasowy.

Zarząd Spółki przy podejmowaniu decyzji dotyczącej przeznaczenia zysku za 2022 r., kierował się sytuacją makroekonomiczną oraz wziął pod uwagę obecną sytuację finansową i planowane przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej Polski Holding Nieruchomości S.A., z uwzględnieniem w szczególności przewidywanych planów inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania finansowania na ich realizację.

Zarząd Spółki proponuje, aby dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na dzień 18 sierpnia 2023 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2023 r.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Adam Lesiński – Członek Zarządu ds. Finansowych