Raport bieżący nr 7/2023 z dnia 23 maja 2023 r.

wtorek, Maj 23, 2023

Raport bieżący nr 7/2023 z dnia 23 maja 2023 r.

Warunkowy przydział obligacji serii C oraz nabycie części obligacji własnych serii A celem ich umorzenia

 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie podjęcia przez Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) decyzji w sprawie emisji nie więcej niż 220.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 220.000.000 PLN, emitowanych w ramach programu emisji obligacji („Obligacje”), Spółka niniejszym informuje, że w związku z rejestracją Obligacji w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w dniu 23 maja 2023 r. Spółka wyemitowała 220.000 Obligacji, o łącznej wartości nominalnej 220.000.000 PLN.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

Data emisji: 23 maja 2023 r.

Data wykupu: 22 maja 2026 r.

Oprocentowanie: zmienne, oparte o stopę bazową WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 3,95%

 

Podsumowanie informacji o ofercie:

Okres subskrypcji: 17 maja 2023 r. - 18 maja 2023 r.

Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 19 maja 2023 r.

Liczba obligacji objętych subskrypcją: 220.000

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 220.000

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 220.000

Średnia stopa redukcji: 0%

 

Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 41 (liczba uwzględnia subfundusze)

Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji: 41 (liczba uwzględnia subfundusze)

Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Planowany termin wprowadzenia Obligacji od Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst: 90 dni od Dnia Emisji.

Pełna treść warunków emisji Obligacji zostanie udostępniona do publicznej wiadomości po wprowadzeniu Obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst prowadzonego przez GPW.

Ponadto Spółka informuje, że w dniu 23 maja 2023 r. nabyła w celu umorzenia 30.390 obligacji własnych serii A, oznaczonych kodem ISIN: PLPHN0000030, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 5 czerwca 2019 r., wprowadzonych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Bondspot S.A. Łączna wartość nominalna transakcji wyniosła 30.390.000 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Obligacje zostały nabyte zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Realizacja transakcji nabycia obligacji przez Spółkę w celu ich umorzenia ma na celu zmniejszenie poziomu zobowiązań Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne    

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Adam Lesiński - Członek Zarządu ds. Finansowych