Powołanie Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi

piątek, Maj 17, 2024

Raport bieżący nr 18/2024 z dnia 17 maja 2024 r.

Powołanie Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 17 maja 2024 r. Rada Nadzorcza, na mocy podjętej uchwały, powołała z dniem 17 maja 2024 r. Pana Macieja Klukowskiego na stanowisko Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi.

Pan Maciej Klukowski posiada ponad 15-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości w obszarze najmu i sprzedaży. Posiada także doświadczenie we wdrażaniu nowych produktów na rynku oraz zarządzania zespołami najmu i sprzedaży. Brał także udział w procesach restrukturyzacji spółek z branży nieruchomości oraz wprowadzeniu ich na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W latach 2017 – 2024 był Dyrektorem Home Management w Metrohouse Franchise S.A., której właścicielem  jest DUNA HOUSE HOLDING, gdzie m.in. tworzył produkty PRS, zarządzał mieszkaniami na wynajem oraz tworzył nowe produkty. W latach 2015 – 2017 był Dyrektorem Sprzedaży i Najmu w Orange Polska S.A., gdzie m.in. brał udział w tworzeniu strategii sprzedaży portfelowej nieruchomości oraz prowadził wynajem i sprzedaż nieruchomości z portfela Orange na terenie całego kraju. W latach 2007 – 2015 jako Dyrektor Biura Najmu kierował pracami zespołu wynajmu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. (a wcześniej DIPSERVICE S.A.). Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Rachunkowości i Finanse, ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także posiada tytuł doktora Akademii Wychowania Fizycznego.

Pan Maciej Klukowski oświadczył, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.).

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Wiesław Malicki – Prezes Zarządu
Jacek Krawczykowski –Wiceprezes – Członek Zarządu ds. Inwestycji