Powołanie Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi

piątek, Lipiec 28, 2023

Raport bieżący nr 15/2023 z dnia 28 lipca 2023 r.

Powołanie Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 28 lipca 2023 r. Rada Nadzorcza, na mocy podjętej uchwały, powołała z dniem 1 września 2023 r. Pana Krzysztofa Zalewskiego na stanowisko Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi.

Pan Krzysztof Zalewski jest absolwentem studiów MBA. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami oraz nadzorowaniu obsługi prawnej, rozwoju linii biznesowych, wdrażaniu procesów transformacyjnych i budowy efektywności organizacji.

Pan Krzysztof Zalewski od czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. pełni funkcję prezesa zarządu w spółce H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A., gdzie odpowiada za działania na rzecz budowania efektywności organizacji, restrukturyzację, współpracę z klientami krajowymi i zagranicznymi oraz zarządzanie aktywami majątkowymi, w tym nieruchomościami. Od września 2020 r. do lutego 2022 r. był prezesem zarządu w PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., gdzie wdrażał procesy transformacyjne energetyki węglowej. W okresie od czerwca 2016 r. do września 2020 r. pełnił funkcję prezesa zarządu w Naftoserwis  Sp. z o.o., a między lipcem a grudniem 2018 r. sprawował funkcję Prezesa Zarządu w Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury Sp. z o.o. W latach 2007 – 2016 był Dyrektorem Biura Prawnego i Radcą Prawnym w PERN S.A. oraz Radcą Prawnym w Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

Pan Krzysztof Zalewski oświadczył, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Piotr Przednowek - Członek Zarządu ds. Rozwoju