Powołanie Członka Zarządu ds. Finansowych

poniedziałek, Lipiec 22, 2019

Raport bieżący nr 26/2019 z dnia 22 lipca 2019 r.

Powołanie Członka Zarządu ds. Finansowych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. _dalej "Spółka"_ informuje, że w dniu 22 lipca 2019 r. Rada Nadzorcza na mocy podjętej uchwały powołała z dniem 1 września 2019 r. Pana Jacka Gdańskiego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych.

Pan Jacek Gdański jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył podyplomowe studia zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami w spółkach i instytucjach publicznych oraz w zakresie sprawozdawczości, rewizji finansowej i zarządzaniu ryzkiem. Pan Jacek Gdański jest biegłym rewidentem oraz wieloletnim członkiem rad nadzorczych i komitetów audytów podmiotów nadzorowanych _m.in. Nordea PTE, PKO BP, PKO Życie, PKO TU, Nestbank_ oraz członkiem Komisji Nadzoru Audytowego. Był członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości I, II i III kadencji. Pan Jacek Gdański od listopada 2016 r. do chwili obecnej pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, CFO w Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. W latach 2013-2016 pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Finansowych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w latach 2010-2012 był Dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej i szefem Sekretariatu Europejskiej Sieci ISSA w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W latach 2008-2009 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w PKO Inwestycje. Przez wiele lat związany z Ministerstwem Finansów, gdzie zaangażowany był we wdrażanie standardów sprawozdawczości i rewizji finansowej. Pan Jacek Gdański jest szachowym Arcymistrzem Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE. Wielokrotny mistrz i reprezentant Polski.

Pan Jacek Gdański oświadczył, iż jego działalność prowadzona poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jacek Gdański oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Tomasz Górnicki - Wiceprezes - Członek Zarządu ds. Inwestycji