Podsumowanie działań stabilizacyjnych na akcjach Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

Raport bieżący 10/2013
wtorek, Marzec 19, 2013

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Treść raportu:
Zarząd Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 marca 2013 r. uzyskał od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie oraz Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie („Menedżerowie Stabilizujący”) informację, że w okresie od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) (13 lutego 2013 r.) do zakończenia okresu stabilizacji (14 marca 2013 r.) nie były prowadzone jakiekolwiek działania stabilizacyjne dotyczące kursu akcji Spółki na GPW oraz, że Menedżerowie Stabilizujący nie nabyli jakichkolwiek akcji Spółki na potrzeby stabilizacji ich kursu na GPW.

Podstawa prawna:
Art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.