Odwołanie osoby zarządzającej

Raport bieżący nr 5/2019
Polski
środa, Marzec 6, 2019

Raport bieżący nr 5/2019 z dnia 6 marca 2019 r.

Odwołanie osoby zarządzającej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 5 marca 2019 r. Rada Nadzorcza w związku z upływem kadencji Zarządu, podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu Spółki z dniem 6 marca 2019 r. pana Zbigniewa Kulewicza, pełniącego dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu - Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi.

Podstawa prawna: § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób reprezentujących:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Piotr Staroń – Członek Zarządu ds. Finansowych