Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 29 czerwca 2023 r.

czwartek, Czerwiec 29, 2023

Raport bieżący nr 13/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 29 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka") podaje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r.

1. SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH:

36 842 988 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 79,30% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 71,93% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce

2. ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

5 102 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 10,98% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 9,96% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce

3. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

2 879 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 6,20% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 5,62% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Lesiński – Członek Zarządu ds. Finansowych

Piotr Przednowek – Członek Zarządu ds. Rozwoju