Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 28 czerwca 2022 r.

wtorek, Czerwiec 28, 2022

Raport bieżący nr 10/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 28 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka") podaje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 28 czerwca 2022 r.

1. SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH:

36 842 988 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 85,64% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 71,93% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce

2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER

4.647.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 10,80% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 9,07% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Tomasz Sztonyk - Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi