Dywidenda za rok obrotowy 2022

czwartek, Czerwiec 29, 2023

Raport bieżący nr 12/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dywidenda za rok obrotowy 2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy Uchwały nr 8 w sprawie podziału zysku za rok 2022, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy postanowiło, że:

1)      zysk netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. w kwocie 4 501 267,96 PLN, zostanie podzielony w następujący sposób:

  • kwota 4 097 385,04 PLN przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
  • kwota 403 882,92 PLN przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy,

2)      kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,08 PLN.

W dywidendzie uczestniczy 51 217 313 akcji Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy przedmiotowej uchwały, ustaliło dzień dywidendy na dzień 18 sierpnia 2023 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Adam Lesiński – Członek Zarządu ds. Finansowych