Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania

wtorek, Grudzień 3, 2019

Raport bieżący nr 29/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. ("Spółka") informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") Uchwały nr 1227/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia oraz wprowadzenia z dniem 4 grudnia 2019 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW 35.002 akcji zwykłych na okaziciela serii C ("Akcje Serii C") Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Wprowadzenie ww. akcji Spółki do obrotu giełdowego z dniem 4 grudnia 2019 r. nastąpi pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 4 grudnia 2019 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLPHN0000014.

Wskazane wyżej akcje zostały wyemitowane na podstawie:

- Uchwały nr 3 WZA Spółki z dnia 11 października 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3.884.000,00 zł poprzez emisję 3.884.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz

- Uchwały nr 3 WZA Spółki z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 469.000,00 zł poprzez emisję 469.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Akcje Serii C nabywane są w wyniku realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B Spółki zaoferowanych nieodpłatnie tym pracownikom spółek Warszawski Holding Nieruchomości, Intraco, Budexpo oraz Dalmor, którym stosownie do przepisów art. 36 i n. Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dn. 31 sierpnia 1996 r. przysługiwało prawo do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów danej spółki.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Podpisy osób reprezentujących:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Tomasz Górnicki - Wiceprezes Zarządu