Dopuszczenie akcji Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz asymilacja i rejestracja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Raport bieżący nr 4/2013
piątek, luty 8, 2013

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 lutego 2013 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwałą nr 157/2013 postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW 43.384.003 akcji Spółki, w tym 100.000 akcji serii A, 39.900.000 akcji serii B oraz 3.384.003 akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł każda.

Z uwagi na dopuszczenie akcji Spółki do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW, począwszy od dnia 8 lutego 2013 r. Spółka podlega obowiązkom przekazywania informacji bieżących, poufnych i okresowych.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 23 stycznia 2013 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 68/13, na podstawie której Spółce przyznany został status uczestnika KDPW w typie Emitent oraz zarejestrowane zostały w KDPW: (i) 9.219.100 akcje serii B Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda, które zostały oznaczone kodem PLPHN0000014; (ii) 1.626.900 akcji serii B Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda, które zostały oznaczone kodem PLPHN0000022.

Dodatkowo, Spółka informuje, że w dniu 4 lutego 2013 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 107/13 o zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 32.538.003 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda, z czego 100.000 akcji serii A, 29.054.000 akcji serii B i 3.384.003 akcji serii D, oraz oznaczeniu ich kodem PLPHN0000014, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Spółka informuje również, że w dniu 8 lutego 2013 r. Zarząd KDPW podjął uchwałę nr 112/13, na podstawie której postanowił dokonać w dniu 12 lutego 2013 r. asymilacji 1.626.900 akcji Spółki oznaczonych kodem PLPHN0000022 z 9.219.100 akcjami Spółki oznaczonymi kodem PLPHN0000014. Akcję objęte asymilacją otrzymują kod PLPHN0000014.

W związku z powyższym, począwszy od 12 lutego 2013 r. wszystkie akcje Spółki będą zarejestrowane pod kod PLPHN0000014.

Podstawa prawna:
§ 34 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Wojciech Papierak – Prezes Zarządu
Włodzimierz Stasiak – Członek Zarządu