Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C.

Raport bieżący nr 23/2018
Polish
Friday, November 23, 2018

Raport bieżący nr 23/2018 z dnia 23 listopada 2018 r.

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 23 listopada 2018 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW 14.204 akcji zwykłych na okaziciela serii C (dalej „Akcje serii C”) Spółki oznaczonych kodem PLPHN0000014 o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Wskazane wyżej akcje zostały wyemitowane na podstawie:

  1. Uchwały nr 3 WZA Spółki z dnia 11 października 2011 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3.884.000,00 zł poprzez emisję 3.884.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz
  2. Uchwały nr 3 WZA Spółki z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 469.000,00 zł poprzez emisję 469.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Akcje Serii C nabywane są w wyniku realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B Spółki zaoferowanych nieodpłatnie tym pracownikom spółek Warszawski Holding Nieruchomości, Intraco, Budexpo oraz Dalmor, którym stosownie do przepisów art. 36 i n. Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dn. 31 sierpnia 1996 r. przysługiwało prawo do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów danej spółki.

Łączna liczba akcji Spółki, po wprowadzeniu do obrotu akcji objętych wnioskiem wyniesie 46.828.876 szt. W złożonym wniosku, jako proponowana data wprowadzenia Akcji serii C do obrotu giełdowego, podany został termin 5 grudnia 2018 r.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

 

Podpisy osób reprezentujących:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Piotr Staroń - Członek Zarządu ds. Finansowych