Dywidenda za rok obrotowy 2017

Raport bieżący nr 18/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.
Polish
Tuesday, June 19, 2018

Dywidenda za rok obrotowy 2017

Raport bieżący nr 18/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka") informuje, że w dniu 19 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy Uchwały nr 7 w sprawie podziału zysku za rok 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy przeznaczyło na dywidendę pieniężną dla akcjonariuszy łączną kwotę 12.639.961,44 zł, tj. 0,27 zł na jedną akcję. W dywidendzie uczestniczą 46.814.672 akcje Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy przedmiotowej uchwały, ustaliło dzień dywidendy na dzień 16 sierpnia 2018 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2018 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Zbigniew Kulewicz - Wiceprezes Zarządu