ZMIANA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PHN S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2018 R. NA WNIOSEK UPRAWNIONEGO AKCJONARIUSZA

Raport bieżący nr 16/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r.
Polish
Monday, June 4, 2018

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2018 r. na wniosek uprawnionego Akcjonariusza

Raport bieżący nr 16/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Skarbu Państwa w sprawie umieszczenia na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 4 Statutu Spółki, w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 19 czerwca 2018 r., punktów porządku obrad w następującym brzemieniu:

 1. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
 2. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad zbywania składników aktywów trwałych określonych uchwałą nr 7/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2018 r.

W związku z powyższym Spółka przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt 13 i pkt 14 w następujących brzmieniach: „13. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.” oraz „14. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad zbywania składników aktywów trwałych określonych uchwałą nr 7/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2018 r.”. Dotychczasowy pkt 13 porządku obrad „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.” otrzymuje numer 15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2017 r. 
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. oraz wniosku Zarządu  w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2017 r.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r. 
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2017 r. 
 10. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)        zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.;

b)        zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.;

c)        zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r.;

d)        zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r.;

e)        podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;

f)         udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2017 r.;

g)        udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2017 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Spółkę umowy o zarządzanie z wybranymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Spółki.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
14. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad zbywania składników aktywów trwałych określonych uchwałą nr 7/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2018 r.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu uzupełnienie projekty uchwał do nowego porządku obrad wraz z uzasadnieniem.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Zbigniew Kulewicz - Wiceprezes Zarządu