ZMIANA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PHN S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2018 R. NA WNIOSEK UPRAWNIONEGO AKCJONARIUSZA

Polish
Raport bieżący nr 16/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r.
Monday, June 4, 2018

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2018 r. na wniosek uprawnionego Akcjonariusza

Raport bieżący nr 16/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Skarbu Państwa w sprawie umieszczenia na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 4 Statutu Spółki, w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 19 czerwca 2018 r., punktów porządku obrad w następującym brzemieniu:

 1. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
 2. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad zbywania składników aktywów trwałych określonych uchwałą nr 7/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2018 r.

W związku z powyższym Spółka przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt 13 i pkt 14 w następujących brzmieniach: „13. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.” oraz „14. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad zbywania składników aktywów trwałych określonych uchwałą nr 7/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2018 r.”. Dotychczasowy pkt 13 porządku obrad „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.” otrzymuje numer 15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2017 r. 
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. oraz wniosku Zarządu  w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2017 r.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r. 
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2017 r. 
 10. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)        zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.;

b)        zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.;

c)        zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r.;

d)        zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r.;

e)        podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;

f)         udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2017 r.;

g)        udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2017 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Spółkę umowy o zarządzanie z wybranymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Spółki.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
14. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad zbywania składników aktywów trwałych określonych uchwałą nr 7/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2018 r.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu uzupełnienie projekty uchwał do nowego porządku obrad wraz z uzasadnieniem.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Zbigniew Kulewicz - Wiceprezes Zarządu

 

1.       

Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Spółkę umowy o zarządzanie z wybranymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Spółki.

2.       

Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

3.       

Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad zbywania składników aktywów trwałych określonych uchwałą nr 7/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2018 r.

4.       

Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.