ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PHN S.A. NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2018 R. WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ

Raport bieżący nr 15/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
Polish
Wednesday, May 23, 2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 19 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr 15/2018 z dnia 23 maja 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978, z kapitałem zakładowym w wysokości 46.814.672,00 zł w całości opłaconym (,,Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, 2 i 5 , art. 402¹ oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada, o godzinie 10.00.

Szczegółowy porządek obrad:

1.   Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2.   Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.   Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.   Przyjęcie porządku obrad.

5.   Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2017 r.

6.   Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. oraz wniosku Zarządu 
w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2017 r.

7.   Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r.

8.       Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r.

9.       Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2017 r.

10.    Przedłożenie Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.

11.    Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.;

b)      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.;

c)       zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r.;

d)      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2017 r.;

e)       podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;

f)       udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2017 r.;

g)      udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2017 r.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Spółkę umowy o zarządzanie z wybranymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Spółki.

13.    Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść Ogłoszenia Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Zbigniew Kulewicz - Wiceprezes Zarządu