Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

Raport bieżący nr 17/2013
Tuesday, July 9, 2013

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Treść raportu:
Zarząd Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 5 lipca 2013 r. Uchwałą Nr 1 - zgodnie z § 28 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki – wybrała Ernst & Young Audit Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, do przeprowadzenia śródrocznych przeglądów oraz badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za rok 2013.

Postępowanie na wybór biegłego rewidenta zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, w tym zgodnie z Zarządzeniem Nr 34 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Ernst & Young Audit Sp. z o.o. („E&Y”) jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 130.

Spółka korzystała z usług E&Y w zakresie badań jej sprawozdań finansowych za lata zakończone 31 grudnia 2009 roku, 31 grudnia 2010 roku, 31 grudnia 2011 roku oraz przeglądów sprawozdań finansowych za okresy śródroczne w 2012 roku w związku z przygotowaniem prospektu emisyjnego Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Ponadto E&Y badał sprawozdania finansowe Spółki za lata zakończone 31 grudnia 2011 roku i 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania finansowe spółki zależnej Warszawski Holding Nieruchomości S.A. za lata zakończone 31 grudnia 2011 roku i 31 grudnia 2012 roku. Spółki z Grupy PHN S.A. korzystały również z usług świadczonych przez spółki powiązane z E&Y w zakresie, który nie powodował ograniczenia poziomu bezstronności i niezależności audytora.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Papierak – Prezes Zarządu
Włodzimierz Stasiak – Członek Zarządu