Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał

Thursday, July 9, 2020

Raport bieżący nr 18/2020 z dnia 9 lipca 2020 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978, z kapitałem zakładowym w wysokości 51.051.249,00 zł w całości opłaconym (,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2020 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada, o godz. 11:00.

 

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

6.  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Tomasz Sztonyk - Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi