Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 30 czerwca 2020 r.

Tuesday, June 30, 2020

Raport bieżący nr 17/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 30 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka") podaje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 30 czerwca 2020 r.

1. SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH:

36.842.988 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 83,19% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 72,17% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 

2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER

4.647.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 10,49% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 9,10% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 

3. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY:

2.800.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 6,32% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 5,48% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Tomasz Sztonyk - Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi