Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 grudnia 2019 r. wraz z projektami uchwał

Tuesday, November 26, 2019

Raport bieżący nr 28/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 grudnia 2019 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978, z kapitałem zakładowym w wysokości 46.828.876,00 zł w całości opłaconym (,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 23 grudnia 2019 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada, o godzinie 10.00.

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 grudnia 2019 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Podpisy osób reprezentujących:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Tomasz Górnicki - Wiceprezes Zarządu