Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 27 czerwca 2019 r.

Raport bieżący nr 23/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Thursday, June 27, 2019

Raport bieżący nr 23/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 27 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka") podaje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 27 czerwca 2019 r.

1. SKARB PAŃSTWA:

32.655.617 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 81,27% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 69,73% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 

2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK:

4.647.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 11,56% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 9,92% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 

3. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY:

2.879.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 7,17% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 6,15% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Tomasz Sztonyk - Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi