Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 22/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Thursday, June 27, 2019

Raport bieżący nr 22/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej:

  1. Panią Grażynę Ciurzyńską z dniem 29 czerwca 2019 r.,
  2. Pana Łukasza Puchalskiego,
  3. Pana Artura Szostaka.

 

Pani Grażyna Ciurzyńska

Pani Grażyna Ciurzyńska jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Europejskiego Prawa Bankowego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Karierę zawodową rozpoczęła w 1991 r. w administracji rządowej. Od 1996 r. przez ponad 20 lat związana z sektorem bankowym. Pracowała na stanowiskach menadżerskich w obszarze biznesu korporacyjnego banku PBK S.A. oraz Kredyt Banku S.A. nadzorując między innymi współpracę z klientami strategicznymi oraz tworzenie programów finansowania przedsiębiorstw. Następnie na stanowiskach Dyrektora w obszarze detalicznym Banku BGŻ S.A. odpowiedzialna między innymi za kreowanie strategii działalności detalicznej, polityki sprzedażowej i cenowej, rozwój bancassurance, zarządzanie siecią sprzedaży, projektowanie i wdrażanie produktów. Pełniła też funkcję Doradcy Prezesa Zarządu Banku. Od 2007 r. związana z rynkiem płatności. Jako Dyrektor Departamentu w Banku BGŻ S.A., a następnie w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. odpowiedzialna za obszar działalności kartowej, współpracę z międzynarodowymi organizacjami płatniczymi oraz z dostawcami technologii i usług bankowych. Była członkiem Prezydium Rady Wydawców Kart Bankowych, a wcześniej Prezydium Rady Cash Management przy Związku Banków Polskich. Przez ponad 15 lat związana z pracą naukowo-dydaktyczną w Szkole Głównej Handlowej, w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych, skupiona na inwestycjach bezpośrednich i integracji europejskiej. W ostatnim czasie Dyrektor Departamentu w Ministerstwie Rozwoju oraz Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii koordynująca działania strategiczne i legislacyjne w obszarze inwestycji prywatnych, nadzorująca współpracę z inwestorami i instytucjami finansowymi z kraju i zagranicy, zarządzająca instrumentem specjalnych stref ekonomicznych i dużymi projektami inwestycyjnymi. Aktualnie p.o. Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. odpowiadająca w szczególności za promocję polskiej gospodarki, wspieranie przedsiębiorstw w ich ekspansji zagranicznej i inwestycjach. Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A., członek Rady Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Pani Grażyna Ciurzyńska oświadczyła, iż jej działalność prowadzona poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Grażyna Ciurzyńska oświadczyła również, że nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy  z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Pan Łukasz Puchalski

Pan Łukasz Puchalski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji na kierunku prawo. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Od 2016 r. związany jest zawodowo z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., gdzie m.in.: świadczy pomoc prawną dla podmiotów z Grupy Kapitałowej ARP w tym: opiniuje i negocjuje umowy prawa cywilnego, przygotowuje analizy i raporty informacyjne nt. obowiązujących przepisów, zapewnia obsługę korporacyjną organów spółki, współpracuje z potencjalnymi kontrahentami, przygotowuje dokumenty wewnętrzne. Dodatkowo posiada uprawnienia audytora wewnętrznego, został wpisany na listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Zewnętrznych. Prowadził obsługę prawną m.in. podmiotów w sektorze handlowym i budowalnym, ponadto przez pewien czas związany był z administracją skarbową. Posiada doświadczenie w zakresie reprezentowania przedsiębiorców w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Pan Łukasz Puchalski oświadczył, iż jego działalność prowadzona poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Łukasz Puchalski oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy  z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Pan Artur Szostak

Pan Artur Szostak jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł MBA. Posiada doświadczenie w sektorze handlowym, budowlanym oraz branży nieruchomości. Specjalizuje się w tworzeniu strategii, zarządzaniu sprzedażą oraz kierowaniu zespołem. Pan Artur Szostak jest wspólnikiem w firmie Sanet J.A. Szostak Sp. J., a w latach 2003 – 2006 był właścicielem firmy Merx A. Szostak. Jest Członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów MBA „MBA Inspire”.

Pan Artur Szostak oświadczył, iż jego działalność prowadzona poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Artur Szostak oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy  z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Tomasz Sztonyk - Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi