Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

Raport bieżący nr 2/2019
Polish
Wednesday, January 30, 2019

Raport bieżący nr 2/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019:

-          Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 r. - 19 marca 2019 r.

-          Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.- 22 maja 2019 r.

-          Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2019 r. - 11 września 2019 r.

-          Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. - 20 listopad 2019 r.

Jednocześnie Spółka oświadcza, że:

-          zgodnie z § 62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały jednostkową kwartalną informację finansową,

-          zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r. oraz za II kwartał 2019 r.,

-          zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.

 

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu
Zbigniew Kulewicz - Wiceprezes Zarządu