Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania

Raport bieżący nr 24/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.
Polish
Monday, December 3, 2018

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania

Raport bieżący nr 24/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 3 grudnia 2018 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") Uchwały nr 1210/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia oraz wprowadzenia z dniem 5 grudnia 2018 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW 14.204 akcji zwykłych na okaziciela serii C ("Akcje Serii C") Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Wprowadzenie ww. akcji Spółki do obrotu giełdowego z dniem 5 grudnia 2018 r. nastąpi pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 5 grudnia 2018 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLPHN0000014.

Wskazane wyżej akcje zostały wyemitowane na podstawie:

  1. Uchwały nr 3 WZA Spółki z dnia 11 października 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3.884.000,00 zł poprzez emisję 3.884.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz
  2. Uchwały nr 3 WZA Spółki z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 469.000,00 zł poprzez emisję 469.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Akcje Serii C nabywane są w wyniku realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B Spółki zaoferowanych nieodpłatnie tym pracownikom spółek Warszawski Holding Nieruchomości, Intraco, Budexpo oraz Dalmor, którym stosownie do przepisów art. 36 i n. Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dn. 31 sierpnia 1996 r. przysługiwało prawo do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów danej spółki.

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu
Piotr Staroń - Członek Zarządu ds. Finansowych