Złożenie wniosku do KDPW o zarejestrowanie papierów wartościowych w depozycie

Raport bieżący nr 19
środa, Sierpień 21, 2013

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 20 sierpnia 2013 r. został złożony w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) wniosek o:

  • rejestrację papierów wartościowych: akcji zwykłych na okaziciela serii C (dalej „Akcje Serii C”) w liczbie do 4.353.000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym
  • oraz objęcie ww. akcji istniejącym kodem PLPHN0000014

Ostateczna liczba Akcji Serii C będąca przedmiotem rejestracji w KDPW zostanie wskazana w dokumentach, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 i 8 Szczegółowych Zasad Działania KDPW.
Papiery wartościowe objęte wnioskiem, zostały wyemitowane na podstawie:

  1. Uchwały nr 3 WZA Spółki z dnia 11 października 2011 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 3.884.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 3.884.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda oraz
  2. Uchwały nr 3 WZA Spółki z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 469.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 469.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda.

Akcje Serii C nabywane są w wyniku realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B Spółki. Warranty subskrypcyjne zostały zaoferowane nieodpłatnie tym pracownikom spółek Warszawski Holding Nieruchomości, Intraco, Budexpo oraz Dalmor, którym stosownie do przepisów art. 36 i n. Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dn. 31 sierpnia 1996 r. przysługiwało prawo do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów danej spółki (dalej „Osoby Uprawnione”).

Zamiarem Emitenta będzie ubieganie się o wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w miarę ich obejmowania przez Osoby Uprawnione.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.