Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Raport bieżący nr 17/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r.
środa, Czerwiec 12, 2019

Raport bieżący nr 17/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r.

Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne     

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 11 czerwca 2019 r. postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego zarejestrowania w dniu 4 czerwca 2019 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 14.204 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Po zarejestrowaniu podwyższenia wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 46.828.876,00 zł i dzieli się na 46.828.876 akcji, co daje łączną liczbę 46.828.876 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje Serii C nabywane są w wyniku realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B Spółki zaoferowanych nieodpłatnie tym pracownikom spółek Warszawski Holding Nieruchomości, Intraco, Budexpo oraz Dalmor, którym stosownie do przepisów art. 36 i n. Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dn. 31 sierpnia 1996 r. przysługiwało prawo do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów danej spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne     

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Tomasz Sztonyk - Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi