Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwała powzięta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach

Raport bieżący 13/2013
piątek, Czerwiec 7, 2013

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 maja 2013 r. oraz kontynuowane w dniu 7 czerwca 2013 r. powzięło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyznaczenia nowego terminu obrad. Zgodnie z powyższą uchwałą obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w dniu 26 czerwca 2013 r. o godz. 12:00 w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 12, 00 – 124 Warszawa, CBB Kaskada.

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwały powziętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 czerwca 2013 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik do Raportu bieżącego nr 13/2013 - Uchwała powzięta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. w dniu 7 czerwca 2013 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach

Podstawa prawna:
§ 38 ust.1 pkt 4 oraz § 38 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Paweł Laskowski-Fabisiewicz – Wiceprezes Zarządu
Włodzimierz Stasiak – Członek Zarządu