Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 26 czerwca 2013 r.

Raport bieżący 16/2013
środa, Czerwiec 26, 2013

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) podaje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 28 maja 2013 r., kontynuowanym w dniu 7 czerwca 2013 r. a następnie w dniu 26 czerwca 2013 r.:

1. SKARB PAŃSTWA:
32.538.003 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 91,47% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 75,00% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce

2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK S.A.:
2.188.915 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 6,15% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 5,05% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Paweł Laskowski-Fabisiewicz – Wiceprezes Zarządu
Włodzimierz Stasiak – Członek Zarządu