Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 19 czerwca 2018 r.

Raport bieżący nr 19/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.
Polish
Tuesday, June 19, 2018

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 19 czerwca 2018 r.

Raport bieżący nr 19/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

 

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka") podaje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 19 czerwca 2018 r.

1. SKARB PAŃSTWA:

32.655.617 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 78,73% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 69,76% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce

2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK:

4.647.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 11,20% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 9,93% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce

3. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY:

2.800.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 6,75% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 5,98% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Zbigniew Kulewicz - Wiceprezes Zarządu