Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za 2017 r.

Raport bieżący nr 14/2018 z dnia 14 maja 2018 r.
Polish
Monday, May 14, 2018

Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za 2017 r.

Raport bieżący nr 14/2018 z dnia 14 maja 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 14 maja 2018 r. podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o dokonanie podziału zysku Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. w kwocie 25.529.554,57 zł poprzez przeznaczenie:

  1. kwoty 12.639.961,44 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,27 PLN na 1 akcję,
  2. kwoty 12.889.593,13 zł na kapitał zapasowy.

Zarząd Spółki przy podejmowaniu decyzji dotyczącej przeznaczenia zysku za 2017 r., kierował się zadeklarowanym w Strategii Grupy Kapitałowej PHN na lata 2017-2023 zamiarem dzielenia się z akcjonariuszami wzrostem wartości Spółki w formie wypłaty dywidendy oraz wziął pod uwagę obecną sytuację finansową i planowane przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem w szczególności przewidywanych planów inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania finansowania na ich realizację.

Zarząd Spółki proponuje, aby dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na dzień 16 sierpnia 2018 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marcin Mazurek - Prezes Zarządu
Piotr Staroń - Członek Zarządu ds. Finansowych