Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

BEZPIECZEŃSTWO I POLITYKA OCHRONY DANYCH

Przyjęta przez spółkę Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz Grupę Kapitałową PHN „Polityka Bezpieczeństwa Grupy Kapitałowej Polski Holding Nieruchomości” jest zbiorem praw, reguł i praktycznych doświadczeń regulujących sposób zarządzania, ochrony i dystrybucji danych osobowych podlegających ochronie i jest zgodna ze strategią spółki Polski Holding Nieruchomości  i Grupy Kapitałowej PHN oraz przyjętymi zasadami prowadzenia działalności, w tym aktami założycielskimi oraz z obowiązującym prawem i międzynarodowymi standardami w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Wytyczne i cele zawarte w Polityce Bezpieczeństwa znajdują swoje rozwinięcie i uszczegółowienie w Instrukcji Przetwarzania i Ochrony Danych Osobowych w GK PHN oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi w GK PHN, która odnosi się do bezpieczeństwa cybernetycznego.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Od 25 maja 2018 roku mają zastosowanie nowe europejskie przepisy o ochronie danych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych, które nam Państwo podajecie, m.in. w związku z chęcią otrzymywania od nas komunikacji marketingowej, w tym ofert dotyczących naszych nieruchomości.

Niniejsza Polityka Prywatności przygotowana przez Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 w Warszawie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000383595 (dalej jako „Administrator” lub „PHN”) jest skierowana do osób zainteresowanych ofertą naszych nieruchomości. Jako administrator Państwa danych przetwarzamy je do celów marketingu bezpośredniego, w tym prezentowania produktów oferowanych przez PHN. 

 

Kto odpowiada za Twoje dane osobowe i jak się z nami skontaktować ?

1. Administratorem danych osobowych jest Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 w Warszawie.
2. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, możecie się Państwo kontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres e-mail iod@phnsa.pl, lub pisemnie na adres i dane Administratora wskazane powyżej.

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach, dla jakich zostały podane lub zebrane.
2. Dane osobowe mogą być przetwarzane na zasadach uregulowanych w RODO i innych obowiązujących przepisach wyłącznie w przypadkach gdy:

• wyrazili Państwo na to dobrowolną zgodę,
• jest to niezbędne do zawarcia, bądź wykonania umowy,
• wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

a. w celu marketingu bezpośredniego, w tym prezentowania produktów oferowanych przez PHN oraz przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną. Podstawę do przetwarzania stanowi Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
b. w celu realizacji usługi Newslettera:

• Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Administratora wiadomości w formie elektronicznej, zawierającej informacje handlowe oraz marketingowe dotyczące Administratora oraz oferowanych przez niego bądź jego partnerów usług lub produktów,
• Zapisanie się do usługi Newsletter następuje poprzez udostępnienie wskazanych w formularzu danych osobowych, w szczególności adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na ich wykorzystanie na potrzeby działań marketingu bezpośredniego oraz przesyłania informacji handlowych,
• Możecie Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach tej usługi.

c. w celu przesłania zapytania ofertowego,
d. w celu realizacji procesów rekrutacyjnych.

 

Informacja o wymogu podania danych osobowych

1. Podanie danych osobowych do wykorzystania w celach marketingowych oraz Newslettera jest dobrowolne.
2. Nie podanie danych osobowych może skutkować niemożnością realizacji niektórych usług, stanowiących cel przetwarzania (niezbędność wykonania umowy).
3. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla realizacji, których dane te są przetwarzane, tj. przez okres prowadzenia działań marketingowych lub do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu, złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania czy usunięcie danych, bądź wynikających z innych przepisów prawa.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. dostawcom usług IT lub współpracującym z PHN partnerom, w ramach wykonywania przez nich czynności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

2. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych, gdy obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

3. W przypadku usług świadczonych przez firmy zewnętrzne Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), wyłącznie przy zachowaniu wymaganych przez RODO środków bezpieczeństwa opisanych poniżej.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

1. W przypadku przekazywania Pańśtwa danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarią w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych (kraje trzecie niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony), Administrator je przekazuje wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in.

a. „Standardowe Klauzule Umowne“ UE,
b. uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią (w przypadku, gdy posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych),
c. gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony.

2. Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Administratora w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z nami w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

 

Jakie prawa Państwu przysługują jako podmiotom danych osobowych?

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, można skorzystać z prawa wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
4. W każdym momencie przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).

 

Polityka plików cookies

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Administratora. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
3. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach:

i. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
ii. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
iii. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych informacji reklamowych.

4. W ramach Serwisu stosowane mogą być dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: Ustawienia reklam Google.
11. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.