Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję

Tuesday, June 30, 2020

Raport bieżący nr 16/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję, wynoszącą trzy lata:

  1. Panią Izabelę Felczak-Poturnicką, wyznaczając ją na Przewodniczącą Rady Nadzorczej,
  2. Panią Grażynę Ciurzyńską,
  3. Panią Kingę Śluzek,
  4. Pana Bogusława Przyworę,
  5. Pana Łukasza Puchalskiego,
  6. Pana Artura Szostaka,
  7. Pana Przemysław Stępaka.

 

Życiorysy dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, tj.: Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej, Pani Grażyny Ciurzyńskej, Pani Kingi Śluzek, Pana Bogusława Przywory, Pana Łukasza Puchalskiego i Pana Artura Szostaka dostępne są na stronie internetowej Spółki.

Pan Przemysław Stępak jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończył studia na kierunku prawo. Następnie odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Po wpisaniu na listę radców prawnych w okresie od lipca 2015 r. do lutego 2020 r. prowadził kancelarię prawną specjalizującą się w prawie nieruchomości. Jednocześnie sprawował funkcje kontrolne w jednostkach administracji samorządowej oraz spółkach prawa handlowego, m.in., w okresie od lutego 2016 r. do maja 2020 r. był Członkiem Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa - Kraków” S.A. Aktualnie sprawuje funkcję Prezesa Zarządu w spółce Nowe Centrum Administracyjne Sp. z o.o., której zadaniem jest rewitalizacja kompleksu budynków dawnego Centrum Administracyjnego Huty im. Tadeusza Sendzimira położonego w Krakowie Nowej Hucie. Pan Przemysław Stępak oświadczył, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Tomasz Sztonyk - Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi